Privacy

Privacy Statement

Dit is het privacy statement van Labor Arbeidsmarktintegratie. In dit privacy statement wordt u geïnformeerd over de wijze waarop Labor Arbeidsmarktintegratie uw persoonsgegevens verwerkt. Deze verklaring heeft betrekking op alle contacten die Labor Arbeidsmarktintegratie met personen heeft.

De contactgegevens van Labor Arbeidsmarktintegratie luiden als volgt:

Labor Arbeidsmarktintegratie

Kruisbergplantsoen 3

6444 CZ Brunssum | Nederland

T: 0031-(0)6-27832160

E: info@arbeidsmarktintegratie.nl

Welke persoonsgegevens verwerkt Labor Arbeidsmarktintegratie?

Bij persoonsgegevens kunt u bijvoorbeeld denken aan: naam, adres, geboortedatum, telefoonnummer, e-mailadres, IBAN of een IP-adres. Labor Arbeidsmarktintegratie verzamelt uw persoonsgegevens als u bijvoorbeeld een contactformulier invult, een brief of e-mail stuurt of met onze verkoopbinnendienst belt. Ook als u uw gegevens bij onze vestiging of medewerkers achterlaat, verstrekt u persoonsgegevens aan ons. Verder kunnen persoonsgegevens worden verzameld in het kader van een (potentiële) klant of zakelijke relatie met Labor Arbeidsmarktintegratie.

Waarvoor gebruikt Labor Arbeidsmarktintegratie uw persoonsgegevens?   

Labor Arbeidsmarktintegratie gebruikt uw persoonsgegevens ten behoeve van een efficiënte en effectieve bedrijfsvoering, de levering van producten en diensten en in het bijzonder voor de uitvoering van de volgende activiteiten:

  • Labor Arbeidsmarktintegratie verwerkt persoonsgegevens voor het uitvoeren van afspraken en het onderhouden van relaties met klanten, leveranciers en andere betrokkenen.

Zo legt Labor Arbeidsmarktintegratie bijvoorbeeld de naam en adresgegevens vast van een klant of zijn vertegenwoordigers en past Labor Arbeidsmarktintegratie deze gegevens bij wijziging aan. Labor Arbeidsmarktintegratie baseert zich voor deze verwerking op de uitvoering van een overeenkomst respectievelijk op haar gerechtvaardigd belang aangezien het onderhouden van relaties noodzakelijk is in het kader van de normale bedrijfsvoering.

  • Om marketingactiviteiten uit te kunnen voeren, verwerkt Labor Arbeidsmarktintegratie persoonsgegevens van (potentiële) relaties en leden, zoals adresgegevens, e-mailadres en bedrijfs- en sectorgegevens. Waar nodig worden persoonsgegevens in dit kader verwerkt op basis van toestemming. Voor direct marketing doeleinden worden persoonsgegevens van relaties verwerkt op basis van het gerechtvaardigd belang aangezien deze activiteiten worden gerekend tot de normale bedrijfsvoering van Labor Arbeidsmarktintegratie.
  • Voor communicatiedoeleinden, zoals het verstrekken van informatie over producten, diensten en evenementen via bijvoorbeeld een nieuwsbrief en sociale media, kunnen contactgegevens van relaties worden verwerkt. In dit kader kan Labor Arbeidsmarktintegratie ook (financiële) informatie verstrekken aan analisten, de pers en/of anderen die hun contactgegevens voor dit doel bij Labor Arbeidsmarktintegratie hebben achtergelaten. Voor het verstrekken van informatie via een nieuwsbrief wordt voorafgaande toestemming gevraagd.

Ten aanzien van cookies wordt verwezen naar ons cookiebeleid. Voor overige communicatiedoeleinden vormt het gerechtvaardigd belang van Labor Arbeidsmarktintegratie de grondslag aangezien deze activiteiten de normale bedrijfsvoering van Labor Arbeidsmarktintegratie betreffen.

  • Om de dienstverlening te kunnen verbeteren worden persoonsgegevens van klanten, zoals gegevens over de levering van producten en diensten, bezoekverslagen, (financiële) kengetallen/gegevens of technische (bedrijfs-)resultaten, gebruikt voor interne analyses en om de product- en bedrijfsprestaties te meten en te kunnen verbeteren. De grondslag voor deze verwerking is het gerechtvaardigd belang aangezien de verwerking noodzakelijk is in het kader van de normale bedrijfsvoering van Labor Arbeidsmarktintegratie.
  • Ten behoeve van de financiële administratie en interne controle worden bijvoorbeeld factuur- en betalingsgegevens verwerkt. De grondslag van deze verwerking is uitvoering van een overeenkomst.
  • Ter beveiliging van personen (zoals bezoekers en medewerkers), informatie, gebouwen en producten kan bijvoorbeeld aan bezoekers van onze locaties gevraagd worden om naam en bedrijfsgegevens achter te laten. Op de vestiging van Labor Arbeidsmarktintegratie kan gebruik worden gemaakt van cameratoezicht. Persoonsgegevens worden in dit geval verwerkt op basis van het gerechtvaardigd belang dat Labor Arbeidsmarktintegratie heeft bij beveiliging.
  • Voor ontwikkel- en analysedoeleinden ter verbetering van de online diensten van Labor Arbeidsmarktintegratie worden gegevens verwerkt zoals IP-adres, de bezochte webpagina’s, klik- en surfgedrag, de internetbrowser en de duur van een bezoek of sessie. De grondslag voor deze verwerking is het gerechtvaardigd belang aangezien de verwerking noodzakelijk is in het kader van de normale bedrijfsvoering van Labor Arbeidsmarktintegratie. Hierbij wordt verwezen naar het cookiebeleid.

Met wie deelt Labor Arbeidsmarktintegratie uw persoonsgegevens en waarom?

Labor Arbeidsmarktintegratie zal uw persoonsgegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend gebruiken voor de hierboven genoemde doeleinden. Labor Arbeidsmarktintegratie kan in het kader van haar bedrijfsvoering derden inschakelen. Voor zover deze derden bij het uitvoeren van de bedrijfsactiviteiten uw gegevens verwerken, worden daarvoor de vereiste maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat uw gegevens uitsluitend worden verwerkt voor zover dat in dit kader noodzakelijk is. Labor Arbeidsmarktintegratie zal verder uw gegevens aan derden verstrekken in gevallen waar zij daar toe verplicht is, zoals bij een gerechtelijk bevel, of als zij daarvoor voorafgaand toestemming heeft gekregen.

Hoe lang bewaart Labor Arbeidsmarktintegratie uw persoonsgegevens?

Labor Arbeidsmarktintegratie bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de hierboven genoemde doeleinden. De bewaartermijn voor persoonsgegevens is afhankelijk van het doel waar voor de persoonsgegevens worden gebruikt. Hierbij wordt in ieder geval rekening gehouden met de van toepassing zijnde wettelijke bewaartermijn, de redelijke verwachting dat persoonsgegevens nog gebruikt zullen worden voor het doel waarvoor deze zijn verkregen en met de gerechtvaardigde belangen van Labor Arbeidsmarktintegratie. Zodra de persoonsgegevens niet meer noodzakelijk zijn, worden deze geanonimiseerd of verwijderd.

Hoe beschermt Labor Arbeidsmarktintegratie uw persoonsgegevens?

Labor Arbeidsmarktintegratie heeft de nodige beveiligingsmaatregelen genomen om onrechtmatig gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen. Labor Arbeidsmarktintegratie heeft een informatiebeveiligingsbeleid die regelmatig aangepast wordt aan de nieuwe regelgeving en ontwikkelingen op de markt. Daarnaast heeft Labor Arbeidsmarktintegratie maatregelen genomen met betrekking tot de fysieke en digitale toegangsbeveiliging (beleid en procedures, IT-beveiliging enzovoort). Bovendien mogen medewerkers van Labor Arbeidsmarktintegratie uw persoonsgegevens niet onrechtmatig of onnodig verstrekken aan derden.

Verzoeken om inzage, correctie, verwijdering, bezwaar en gegevensoverdracht van uw persoonsgegevens

Als u inzage wenst met betrekking tot alle over u verzamelde persoonsgegevens dan kunt u een verzoek daartoe indienen door een e-mail te versturen naar info@arbeidsmarktintegratie.nl. Dit e-mailadres kunt u tevens gebruiken als u persoonsgegevens wilt laten corrigeren of verwijderen, als u bezwaar wilt maken tegen een verwerking of als u gebruik wilt maken van het recht op gegevensoverdracht.

Heeft u vragen omtrent de verwerking en/of bescherming van uw persoonsgegevens?

Heeft u vragen, opmerkingen of klachten over de bescherming van uw persoonsgegevens door Labor Arbeidsmarktintegratie? Stuur dan een e-mail naar info@arbeidsmarktintegratie.nl of bel naar 0031-(0)6-27832160.

U kunt ook een brief sturen naar:

Labor Arbeidsmarktintegratie

Kruisbergplantsoen 3

6444 CZ Brunssum | Nederland

Voorts heeft u op grond van de toepasselijke privacy wet- en regelgeving het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende entiteit.

 Wijzigingen

Dit privacy statement van Labor Arbeidsmarktintegratie kan worden aangepast als nieuwe ontwikkelingen daartoe aanleiding geven. Deze versie dateert van 01-09-2018. Het meest actuele privacy statement vindt u op de website van Labor Arbeidsmarktintegratie.