Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

 1. Dienstverlening

Labor Arbeidsmarktintegratie verleent diensten ten behoeve van opdrachtgevers en cliënten op het terrein van arbeidsmarktintegratie begeleiding en arbeidsmarktintegratie advies.

Deze voorwaarden verstaan onder:

 1. Opdrachtgever: Iedere natuurlijke of rechtspersoon die opdracht geeft tot de in artikel 1 van deze voorwaarden genoemde diensten.
 2. Opdracht: De overeenkomst tussen Labor Arbeidsmarktintegratie en de opdrachtgever.
 3. Cliënt: Een persoon welke door Labor Arbeidsmarktintegratie voor begeleiding is geaccepteerd en die voor zulk een begeleiding, op basis van vrijwilligheid en bereidheid tot persoonlijke inzet, heeft gekozen en heeft ingestemd met de op hem/haar van toepassing zijnde bepalingen uit deze voorwaarden.
 1. Toepassing

Op alle overeenkomsten tussen Labor Arbeidsmarktintegratie en haar opdrachtgevers, ter zake de in artikel 1 genoemde diensten, zullen deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Ze zijn tevens van toepassing indien de opdrachtgever zelf cliënt is.

Labor Arbeidsmarktintegratie zal bij de uitvoering van haar dienstverlening alle zorgvuldigheid betrachten.

Labor Arbeidsmarktintegratie zal de opdracht aanvaarden nadat de door Labor Arbeidsmarktintegratie te verrichten werkzaamheden en het daarvoor in rekening te brengen honorarium zo duidelijk, volledig en nauwkeurig mogelijk met de opdrachtgever overeengekomen zijn.

De opdracht is een inspanningsovereenkomst waarbij Labor Arbeidsmarktintegratie garandeert alle haar ten dienste staande middelen, tot begeleiding van de cliënt gedurende de in samenspraak  bepaalde trajectduur, optimaal in te zetten. Voor het  arbeidsmarktintegratie traject geldt dit tot het tijdstip waarop de cliënt een passend aanbod voor een dienstbetrekking heeft geaccepteerd dan wel voor een andere weg heeft gekozen zoals zelfstandig ondernemerschap, studie, enzovoort.

Alles tenzij vooraf een ander tijdstip waarop de opdracht eindigt is overeengekomen in welk geval de opdracht op dat tijdstip eindigt.

Indien na de totstandkoming van de opdracht de cliënt zich, om welke reden dan ook, terugtrekt of op andere gronden het tijdstip intreedt waarop de opdracht eindigt, dan blijven niettemin alle bepalingen van deze overeenkomst, die bedoeld zijn om na de beëindiging van de overeenkomst geldig te blijven tussen de partijen, bestaan. In het bijzonder de bepalingen ten aanzien van de betalingsverplichtingen van de opdrachtgever en de bepalingen ten aanzien van vertrouwelijkheid van gegevens.

 1. Honorarium en betaling

Het honorarium wordt voorafgaand aan het traject kenbaar gemaakt. Alle vermelde bedragen zijn inclusief B.T.W. De opdrachtgever zal de haar in rekening gebrachte bedragen binnen 14 dagen na factuurdatum aan Labor Arbeidsmarktintegratie betalen. Alle betalingen zullen op een door Labor Arbeidsmarktintegratie aan te wijzen bankrekening worden verricht.

Door het verstrijken van een betalingstermijn is de opdrachtgever in verzuim. Opdrachtgever is, zonder nader ingebrekestelling, over alle bedragen die niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn zijn betaald, vanaf die dag een vertragingsrente verschuldigd gelijk aan de op dat moment in Nederland geldende wettelijke rente.

Indien opdrachtgever jegens Labor Arbeidsmarktintegratie in verzuim is, is opdrachtgever verplicht de door Labor Arbeidsmarktintegratie gemaakte buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten volledig te vergoeden. De door de opdrachtgever buitengerechtelijke kosten bedragen tenminste 15% van het onbetaald gebleven bedrag met een minimum van € 250,00.

 1. Faciliteiten

De faciliteiten, informatie en diensten van Labor Arbeidsmarktintegratie staan de cliënt uitsluitend ten dienste voor persoonlijk gebruik in verband met de eigen arbeidsmarktintegratie. Het staat opdrachtgevers niet vrij één en ander te gebruiken voor commerciële doeleinden, voor publicatie of voor welk ander gebruik ook dat niet in directe zin vervat ligt in de aan Labor Arbeidsmarktintegratie verstrekte opdracht.

De door Labor Arbeidsmarktintegratie ter beschikking gestelde documentatie, informatie of adviezen zijn uitsluitend bestemd voor strikt persoonlijk gebruik door de opdrachtgever. Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als op de vertrouwelijkheid is gewezen, respectievelijk als die voortvloeit uit de aard van de informatie.

 1. Acceptatie en beëindiging

Labor Arbeidsmarktintegratie houdt zich het recht voor om een door de opdrachtgever naar haar verwezen cliënt niet, dan wel onder beperkende voorwaarden voor begeleiding te accepteren. Wanneer het kennismakingsgesprek met de cliënt hiertoe aanleiding geeft, zal Labor Arbeidsmarktintegratie de opdrachtgever daarvan direct op de hoogte stellen.

Indien zich, in aanvulling op of in afwijking van de informatie die tijdens de oriënterende gesprekken met de opdrachtgever en de kandidaat verschaft is, alsnog omstandigheden voordoen of nieuwe omstandigheden bekend worden die ernstige belemmeringen inhouden voor de uitvoering of de tijdsduur van de opdracht, kan Labor Arbeidsmarktintegratie de begeleiding beperken, tot op een nader te bepalen tijdstip opschorten dan wel beëindigen.

Labor Arbeidsmarktintegratie kan, indien het dienstverband nog bestaat na overleg met de opdrachtgever en indien het dienstverband niet meer bestaat naar eigen inzicht, de begeleiding beëindigen indien de cliënt het begeleidingsproces obstrueert. Deze conclusie kan onder andere worden getrokken indien de cliënt de adviezen die hem/haar door Labor Arbeidsmarktintegratie worden gegeven bij herhaling niet opvolgt en/of respectievelijk geen inzet/motivatie toont. Alvorens hiertoe over te gaan zal Labor Arbeidsmarktintegratie de opdrachtgever hierover schriftelijk informeren.

 1. Overmacht

Indien Labor Arbeidsmarktintegratie als gevolg van overmacht niet op tijd de dienstverlening kan realiseren, heeft zij het recht om naar keuze de dienstverlening op te schorten dan wel geheel af te zien van de dienstverlening, al naar gelang de omstandigheden.

Indien zich een geval voordoet, als in het vorige lid beschreven, is opdrachtgever niet gerechtigd tot enigerlei schadevergoeding.

Onverminderd het bepaalde in artikel 75 van het Boek 6 BW zullen als overmacht gelden omstandigheden buiten wil en toedoen van Labor Arbeidsmarktintegratie welke van dien aard zijn dat naleving van de overeenkomst redelijkerwijs niet van Labor Arbeidsmarktintegratie kan worden verlangd. Als overmacht zal bijvoorbeeld gelden oorlog, oproer, sabotage, overstroming, brand, werkstaking. Eén en ander met dien verstande dat Labor Arbeidsmarktintegratie in zulke gevallen bereid is met opdrachtgever te overleggen omtrent de te nemen maatregelen, die tot doel hebben schade voor zowel Labor Arbeidsmarktintegratie als de opdrachtgever te voorkomen of althans zoveel mogelijk te beperken.

Labor Arbeidsmarktintegratie heeft het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Labor Arbeidsmarktintegratie met de uitvoering van de opdracht is begonnen. Tijdens de duur van de overmacht situatie worden de verplichtingen van Labor Arbeidsmarktintegratie opgeschort. Indien de periode, waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Labor Arbeidsmarktintegratie niet mogelijk is, langer duurt dan twee maanden, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat. In redelijkheid zal evenwel worden bekeken of restitutie van gedeelte van de fee billijk is.

 1. Verhouding Labor Arbeidsmarktintegratie en opdrachtgever

Labor Arbeidsmarktintegratie zal, na overleg met de cliënt, de opdrachtgever kunnen inlichten omtrent de door Labor Arbeidsmarktintegratie verrichte en te verrichten werkzaamheden, waardoor de opdrachtgever inzicht kan verkrijgen in de formele voortgang van het  arbeidsmarktintegratietraject ten behoeve van de cliënt. Ten aanzien van de inhoudelijke aspecten van het proces gelden steeds regels van privacy.

 1. Verhouding Labor Arbeidsmarktintegratie en cliënt

Labor Arbeidsmarktintegratie zal ten behoeve van de cliënt de te verrichten werkzaamheden zo zorgvuldig mogelijk en in samenspraak met de cliënt uitvoeren.

 1. Geheimhouding en plicht tot vertrouwelijke behandeling

Labor Arbeidsmarktintegratie zal de informatie, haar van de zijde van de opdrachtgever te kennis gekomen, geheim houden en van die informatie uitsluitend gebruik maken voor zover de goede uitvoering van de haar opgedragen taak dat vereist en voor zover het gebruik daarvan niet uitdrukkelijk is ontzegd. Ook in de gevallen waarin Labor Arbeidsmarktintegratie niet tot geheimhouding is verplicht, zal Labor Arbeidsmarktintegratie de haar van de zijde van de opdrachtgever ter kennis gekomen informatie als vertrouwelijk behandelen.

Labor Arbeidsmarktintegratie is niet aansprakelijk voor de door opdrachtgever geleden schade in geval van aantoonbare opzet of grove schuld door opdrachtgever. De aansprakelijkheid zal nimmer het betreffende factuurbedrag en/of contractbedrag overschrijden.

 1. Toepasselijk recht

Op alle onder deze voorwaarden gesloten overeenkomsten is Nederlands Recht van toepassing. Alle geschillen ter zake van een dienstverleningsovereenkomst en/of ter zake van het overige in deze voorwaarden bepaalde tussen Labor Arbeidsmarktintegratie  en opdrachtgever, voor zover niet anders door de wet dwingend is voorgeschreven, zijn onderworpen aan het oordeel van de daartoe bevoegde rechter.