Integratie Prognose Model voor verzekeraars

Succesvolle integratie begint met de juiste diagnostiek

Om succesvolle integratie te faciliteren dienen we eerst de juiste vragen te stellen.

  1. Welke factoren belemmeren de integratie?
  2. Welke factoren faciliteren de integratie?

Als we deze vragen kunnen beantwoorden, ontvangen we de sleutel naar een succesvolle maar ook duurzame integratie. Door deze vragen reeds in een vroeg stadium te beantwoorden, zijn we in staat om belemmeringsfactoren sneller en efficiënter te reduceren dan wel volledig te elimineren. Parallel zijn we in staat om de zaken die bijdragen aan een succesvolle integratie naar een hoger niveau te stuwen.

Ons Integratie Prognose Model | Sessieduur: Circa 2 uur

Om deze vragen te beantwoorden heeft Labor het zogenaamde Integratie Prognose Model ontworpen, oftewel het I.P.M. Het I.P.M. omvat een spectrum aan factoren die van invloed zijn op de snelheid en de kwaliteit van de arbeidsmarktintegratie maar ook de mate van welzijn gedurende dit proces. Het betreft in dezen de transitie van werkloosheid naar betaalde arbeid voor zowel integratie als re-integratie trajecten. Gemakshalve spreken we in deze toelichting enkel over integratie. De aan deze transitie verbonden variabelen zijn ondergebracht in drie domeinen.

  • Persoon
  • Omgeving
  • Arbeidsmarkt

Ieder domein is onderverdeeld in verschillende rubrieken en iedere rubriek is weer onderverdeeld in gerelateerde deelaspecten (zie onderstaande afbeelding). Deze deelaspecten worden op hun beurt weer onderverdeeld in gradaties. Iedere gradatie wordt uitgedrukt in een percentage. Hoe hoger het percentage, hoe constructiever de invloed op het integratieproces. Hoe lager het percentage, hoe minder de invloed op het integratieproces.

De deelaspecten in het model zijn vertaald naar een interview die men samen met de cliënt kan doorlopen. De antwoorden worden aansluitend door middel van het I.P.M. geanalyseerd. Deze analyse onthuld waar alle frictievelden schuil gaan en welke deelaspecten een positieve, constructieve invloed uitoefenen. Na het doorlopen van het model weten we dus precies welke elementen een succesvolle integratie belemmeren en welke elementen een succesvolle integratie faciliteren.

Een vergelijkingsoverzicht omtrent de dekking van bestaande Integratie Prognose Modellen.

De voordelen

De verzekeraar faciliteert kwalitatieve integratie en voorkomt/verkleint de kans op toekomstige recidive (ontslag/arbeidsuitval e.d.)

Het I.P.M. stelt de verzekeraar in staat om een integratiestrategie te hanteren die zich specifiek richt op het reduceren dan wel elimineren van factoren die de integratie van de cliënt belemmeren, en parallel het optimaliseren van factoren die de integratie faciliteren. Hierdoor kan er naast een versnelde ook een kwalitatieve (passende) integratie tot stand gebracht worden, waarmee de kans op toekomstige recidive (ontslag/arbeidsuitval e.d.) kan worden voorkomen of verkleint.

De verzekeraar reduceert de kosten tijdens het integratietraject

Doordat integratiebelemmerings- en bevorderingsfactoren reeds zichtbaar worden gemaakt in het voortraject (I.P.M. toetsing vind plaats bij intake van cliënt), kan deze voorkennis resulteren in een efficiëntere inzet van arbeidsdeskundigen, arbeidsanalisten en bedrijfsartsen. Kortom, alle bij het integratieproces betrokken specialisten. Hoe accurater de diagnostiek in het voortraject, hoe efficiënter de inzet van specialisten en hoe lager de gerelateerde kosten gedurende het integratietraject. De kosten gerelateerd aan diagnostiek zullen dan ook worden gereduceerd.

De verzekeraar adviseert/bepaalt zelf het eigen risico termijn

In plaats van de cliënt die zelf het eigen risico termijn bepaalt/dicteert aan de hand van de hoogte van de af te dragen maandpremie, kan de verzekeraar de cliënt zelf een eigen risico termijn adviseren. Hoe hoger het uitstroompotentieel van de cliënt, hoe korter het te adviseren eigen risico termijn. Hoe lager het uitstroompotentieel van de cliënt, hoe langer het te adviseren eigen risico termijn. Uitstroom naar de arbeidsmarkt binnen het eigen risico termijn is uiteraard het meest gunstige scenario. Ons model belicht het uitstroompotentieel van uw cliënt.

De verzekeraar versterkt zijn concurrentiepositie

De verzekeraar stelt zich in staat om door een effectieve inzit van het I.P.M. de integratie van de cliënt te versnellen en een betere aansluiting op de arbeidsmarkt te faciliteren. Dit geeft de verzekeraar een aanzienlijke voorsprong ten opzichte van andere verzekeraars die geen beroep kunnen doen op gebruik van het I.P.M.

Samengevat

  1. De verzekeraar faciliteert kwalitatieve integratie en voorkomt/verkleint de kans op toekomstige recidive
  2. De verzekeraar reduceert de kosten tijdens het integratietraject
  3. De verzekeraar adviseert/bepaalt zelf het eigen risico termijn
  4. De verzekeraar versterkt zijn concurrentiepositie

Meer informatie?

Indien u meer wilt weten over ons Integratie Prognose Model maak dan snel een afspraak. We bezoeken u dan ook graag voor een kennismakingsgesprek en een demonstratie. We hopen u snel te mogen assisteren bij de integratie van uw cliënt. 

Belangrijk

Ondanks dat het model volledig is en alle variabelen empirisch zijn getoetst, willen wij het model nog vertalen naar software. Deze vertaling is dan ook van essentieel belang omwille van een succesvolle implementatie. Wij verwachten de vertaling naar software medio 2020 te realiseren. De applicatie zal dan onder licentievorm verstrekt worden.

Wij moedigen u echter aan om bij interesse nu al het gesprek met ons aan te gaan. Samen kunnen we er namelijk voor zorgen dat de toekomstige applicatie voldoet aan al uw interne wensen.